• Hem
sida

En rak vänster från Höör

 

Kolla videon här!

Vänsterpartiet i Höör gjorde sitt bästa val någonsin 2022

754 röster, motsvarande 6,9% av rösterna. Tyvärr fick vi inget ytterligare mandat, utan Vänsterpartiet har fortfarande 3 mandat i Kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet Höör är representerade i alla kommunens nämnder, se ledamöterna i de olika nämnderna här.

 

Vi gick till val 2022 med följande valprogram:

Landsbygdsbudget

Vi vill införa ett demokratiskt investeringsprogram på 3 miljoner årligen för landsbygden.

Kommunen delas upp i tre geografiska zoner. Enligt ett rullande schema tillförs varje zon vart tredje år 3 miljoner att användas för arrangemang eller investeringar som kommer alla till del. En arbetsgrupp med medborgare och några förtroendevalda organiserar; ett förberedelse- och ”val”-år, ett år för genomförande och ett för utvärdering. Sedan rullar det bara på.

 

Bättre äldreomsorg!

Vi vill införa Emmabodamodellen inom Höörs äldreomsorg. Emmabodamodellen innebär i korthet att verksamheten bygger på ett salutogent synsätt. Ett salutogent synsätt utgår från det friska hos individen, att stärka självständigheten och självkänslan hos individer, såväl hos personer som brukar äldreomsorgsinsatser som personalen som utför insatserna. Ett exempel kan vara att individen som har behov av äldreomsorgens insatser själv bestämmer när densamma vill/behöver ha hjälp. För personalen blir följden att tidsstyrningen i deras arbete avskaffas och att arbetet planeras av äldreomsorgspersonalen själva, så kallad tillitsbaserad styrning.

Vi ser klara fördelar med denna modell ur ett feministiskt och medmänskligt perspektiv. Det blir bättre för de som jobbar inom äldreomsorgen om de själva får tilliten att lägga upp sitt arbete, likväl för de som är i behov av insatser från äldreomsorgen som får ett självständigare liv.

 

Vi vill slå vakt om strandskyddet!

Vi vill att medborgarna ska ha tillgång till stränder och strandnära områden vid våra sjöar och vattendrag. Detta säkerställs genom reglerna för strandskydd. Rätten att vistas och vandra längs stränderna ska inte vara förbehållet de som äger marken, naturen tillhör oss alla! Strandskyddet är också mycket viktigt för växter och djur som lever nära och är beroende av strandnära områden.

Från borgerliga partier kommer ständiga attacker mot strandskyddet. Flera partier vill avskaffa det generella strandskyddet. Vänsterpartiet vill slå vakt om det!

 

Alla ska få växa i skolan!

Vi har i budget efter budget föreslagit mer pengar till BUN att fördelas till elevernas trygghet och lärande. Alla ska få lov att klara sin skolgång oavsett social situation, föräldrarnas utbildningsnivå eller funktionsvariation.

Vi vill ha fler vuxna i skolan, mer stöd till eleverna och elevvårdande tillgängliga resurser.

 

Bevara tätortsnära natur

Vi vill slå vakt om den tätortsnära naturen!

Naturen är viktig för den biologiska mångfalden, men också för medborgarnas välbefinnande. Naturen används för rekreation, avkoppling och motion. Våra barn upplever och fascineras av djur och växter. De får kunskap och förståelse för naturens mångfald.

Alla medborgare, även de som bor i tätorterna, ska ha möjlighet att komma ut i naturen med enkla medel, promenad, cykel eller kollektivtrafik. Därför vill vi att det byggs cykelvägar mellan kommunens byar.

Värdefulla naturområden i och nära tätorterna ska skyddas och bevaras! De områden som utpekas som värdefulla i översiktsplanen eller andra kommunala styrdokument, ska skyddas från exploatering.

 

Tryggare samhälle utan våld

Enligt regeringens sjätte jämställdhetspolitiska mål ska kommunen arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I Istanbulkonventionen konstateras att kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld och våld i hemmet i större utsträckning än män. Att förebygga våld mot kvinnor beskrivs som avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vänsterpartiet i Höör vill att det ska tillsättas en tjänst som enbart arbetar med att motverka Våld i nära relation. Denna ska kunna bidra med specialistkunskap, komplettera och utveckla de stödstrukturer som redan finns, leda samverkan både inom och utom den egna organisationen samt utveckla och driva det förebyggande arbetet mot våldet i kommunen som måste vara strategiskt, strukturerat och framför allt långsiktigt.

 

För övrigt anser vi:

Att alla ska få erbjudande om snabb fiberanslutning

Att järnvägen byggs ut längs befintlig sträckning, ingen höghastighetsjärnväg genom Mellanskånes natur!


 

Den planerade järnvägen mellan Lund och Hässleholm kommer att dras rakt genom stora opåverkade områden, utpekade i Höörs kommuns översiktsplan. Dessa områden har stora värden; för kulturmiljön, för den biologiska mångfalden och inte minst för det rörliga friluftslivet. En dragning av en höghastighetsjärnväg genom dessa områden kommer att för all framtid förstöra stora delar av dessa värden.
Vänsterpartiet Höör anser att järnvägskapaciteten mellan Lund och Hässleholm bör byggas ut med nya spår i anslutning till den befintliga stambanan. Restiden blir några minuter längre, men vi sparar mellanskånes natur- och kulturmiljö.
Vi kommer att arbeta för att Höörs kommun yttrar sig till Trafikverket i enlighet med vårt ställningstagande ovan. Till Vänsterpartiets Skånedistrikt motionerar vi om att Vänsterpartiet regionalt och centralt ska arbeta för en utbyggd stambana med fyra spår i stället för en ny järnvägskorridor genom Skåne.

 

 

Kopiera länk